کارایران به طنز سیاه مانند است

همه چیز شوخی به نظر می آید،مملکت داری آقایان!. همه کارها یا تورا می خنداند یا می گریاند. فقط شدت وحدتش متفاوت است. بعضی ازکارها ازشوخی هم گذشته وبا «مسخرگی» یکی شده، نمی دانیم باید بخندیم یا گریه کنیم.درپس همه لبخندها،نیشخندها،پوزخندها وقهقهه های ما بغضی نهفته است.

دیگرلازم نیست استعداد خاصی درطنز پردازی داشته باشی ، فقط کافی است اعمال ورفتار دولتیان را تعریف کنید، خودش به خودی خود طنز است!.

شاید به همین دلیل است که دراین دوره مردم بیش از هر دوره دیگری به طنز روی آورده اند!شاید فکر کرده اند چونان گذشته طنز سلاح قدرتمندی است درمقابل زمامداران!.

دراین محیط محنت زده از بس شاهد مصادیق حماقت مسئولین در عرصه های سیاسی و... بوده ایم وطنز ساخته ایم عملا این سلاح کارایی خود را ازدست داده و مسئولین ما راهم روئین تن کرده است!!. واقعا کارایران به طنز سیاه مانند است!!!.

/ 7 نظر / 18 بازدید
شیکا اویلی

دل و دستی پرو خالی تر از این دیده ای ؟ ابر شمالی تر از این سلام یک لیوان آب سرد بخور پسر به... چه کار داری ؟ بی خیال اگر نه کارت می کشه به آی س یو- سی سی یو - چی چی یو -اوین سی یو

میثم زلفعلی زاده ریابی

لطف خدا بیشتر از جرم است نکته ی سربسته چه دانی خموش

پریدخت اشکواری

[گل][گل][گل]

مهرداد

شاید صبح که از خواب بلند شدید ... قذافی دیگر خورشید لیبی را نبیند!چه دنیای کوچکیست..دیروز رهبر... امروز شهروند التماس کننده و فردا دیگر هیچ..یاد یه شعر افتادم.: مکن تکیه بر لشکر بی عدد که شاید ز نصرت نیابی مدد

ميثم

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن خداييش حر كي فهميد چي گفتم.يه سفر دور اشكور مهمون من!

مهرداد

آه خدای من حرف زدی باید عمل کنی میثم خان