سردی
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۱  کلمات کلیدی:

سردی  (با کسرسین )همان نردبان است ، وسیله ای برای بالاوپایین رفتن . درریاب ما درهرخانه ای حد اقل یکی یافت می شود.

 «سردی» از قدیمی ترین وسیله ها برای بالا وپایین رفتن بوده وهست . قبل ازاینکه نردبانهای امروزی متداول گردند تنهاازاین وسیله برای بالا وپایین رفتن ازمکانی به مکانی دیگراستفاده می شد.مثلا ازروی زمین به روی دیوارویا پشت بام خانه وبالعکس .برای ساختن«سردی»ها درقدیم ازتنه درختان استفاده می شد.

 به مرورنوع ،مواد ومکانیزم « سردی » ها همچنین کاربرد آنها متنوع شد وکم کم  نسل پیچیده تری از«سردی» بوجودآمد، که الزاما ازچوب یافلزدرست نمی شوند.

 نردبان های امروزی الزاما همان«سردی» نیست ،هرچیزی می تواند نردبان باشد ،مثلا «زر» و «زور» و «تزویر» و ...

آخ... چه آدمهایی درطول تاریخ از این  نردبان! سقوط کرده اند...